Programul Leader în Uniunea Europeană

Programul LEADER (Liaison Entre Actions de Developpment de I’Economie Rurale)  face parte din iniţiativele comunitare ale Uniunii Europene. Aceată iniţiativă s-a născut cu ocazia reformei Fondurilor structurale din 1989. Fiecare iniţiativă are ca scop să experimenteze metodele şi ideile privind problemele de cheie ale statelor membre pentru a putea rectifica şi îmbogăţii politicile generale. Ca şi resursă a uniunii europene apare 1991 care atunci acorda sprijin financiar teritorilor care nu sunt acoperite de planurile de dezvoltare ale statelor membre dar dezvoltarea lor reprezintă interesele Uniunii Europene.celor mai subdezvoltate regiuni.

Azi funcţionarea programului a depăşit conceptul de dezvoltare economică a spaţiului rural, de a lungul împlementării s-au format parteneriate, reţele care intensifică sentimentul de apartenenţă, dispoziţia de a colabora şi participarea în viaţa publică. Programul LEADER+ este o parte a politicii de dezvoltare rurală care reprezintă cel de al doilea pilon al Politicii Agricole Comunitare.

Descrierea generală a măsuri 19-LEADER

Abordarea LEADER urmărește aceleași obiective generale și specifice ale Politici Agricole Comune ale U.E. și ale PNDR și presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptat nevoilor și priorităților acestora. Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi.

Acțiunile care vor fi întreprinse în cadrul acestei măsuri sunt grupate în 4 sub-măsuri, respectiv:

 • Sub-Măsura 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL)

 • Sub-Măsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală .

 • Sub-Măsura 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale grupurilor de acțiune locală (GAL)

 • Sub-Măsura 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare.

Scopul programului LEADER este de a acorda sprijin şi a încuraja locuitorii din spaţiul rural în vederea evaluării oportunităţilor de dezvoltare pe termen lung a microregiunii. Intenţia este de a sprijini realizarea unor strategii integrate, cu soluţii inovative şi care asigură dezvoltarea sustenabilă a regiunii prin:

 • protejarea patrimoniului cultural şi natural local.

 • consolidarea economiei rurale care înseamnă în primul rând crearea de locuri de muncă

 • îmbunătăţirea capacităţii administrative a comunităţilor locale

Condiţiile dezvoltării locale sunt viziunea despre viitor, planificarea şi parteneriatul care îşi asumă responsabilitatea de a elabora şi realiza această planificare, cât şi microregiunea, spaţiul în care trăiesc oamenii.

Planurile de dezvoltare locală implementate în cadrul programului Leader trebuie să valideze una sau mai multe priorităţi:

 • Aplicarea tehnologiilor şi procedurilor inovative cu scopul de a obţine produse şi servicii rurale competitive.

 • Creşterea valorii produselor şi serviciilor locale prin parteneriat

 • Îmbunătăţirea calităţii vieţii din mediul rural

 • Valorificarea eficientă a resurselor naturale şi culturale ale spaţiului.

Toate proiectele finanţate trebuie să corespundă priorităţilor strategice ale grupului stabilite în planul de dezvoltare. Proiectele trebuie să fie de dimensiune mică, inovative şi cu efecte pozitive asupra microregiune în ideea sustenabilităţii economice, sociale şi de mediu.

Leader pune accent pe parteneriat şi pe munca în reţea având ca scop schimbul de experienţă şi partajarea cunoştinţele practice la o scară cât mai largă.

Scopul parteneriatului este să influenţeze pozitiv viaţa locuitorilor microregiunii în vederea  relizării viziunii de dezvoltare pe termen lung prin transformarea funcţionării instituţilor  din regiune. Implicarea acelor actori din comunitate care reprezintă societatea din regiune este indispensabil pentru definirea unei imagini de viitor echilibrat şi real.

Caracteristicile speciale

Abordarea bazată pe teritoriu: teritoriu omogen de dimensiune viabilă, locuitorii împărtășesc „identitatea locală” . Participanţii din teritoriu înfiinţează aşa numitele „Grupuri de Acţiune Locală” (Local Action Group) care sunt responsabile de elaborarea programelor locale de dezvoltare rurală, punerea în funcţiune a  sistemului de administrare şi implementare a programului înm vederea realizării planului.

Abordarea„jos în sus”  (bottom-up): dă posibilitatea fiecărui reprezentant al spaţiului rural ca, împreună cu comunitatea, să poată beneficia de cunoştinţele necesare pentru desfăşurarea diverselor activităţi de interes comun.

Modelul specific de management şi finanţare: abordarea LEADER are ca element determinant delegarea conducerii şi finanţării către grupul de acţiun local. În condiţii optime modelul echilibrează poziţiile de putere şi intensifică distribuţia egală a puterii între sfera de afaceri, civilă şi publică.

Parteneriat trilateral : sfera publică, sfera privată şi civilă iniţiează o relaţie voluntară, inovativă în vederea atingerii scopurilor comune prin unirea resurselor şi competenţelor.

Caracterul inovatív: caracterul inovator al programului LEADER înseamnă sprijinirea serviciilor, industriei şi comerţului diversificat bazat pe resurse locale şi idei noi.

În sens mai larg înseamnă promovarea dezvoltării locale, bunelor practici şi experienţe ale grupurilor de acţiune locale

Abordarea integrată – interconectivitatea activităţilor: Politica agrară a Uniunii Europene prin multifuncţionalitate oglindeşte conceptul conform căreia  gospodarii nu sunt numai simplii producători agricoli ci prin activitatea lor produc bunuri naturale, culturale, de mediu şi comunitare

Networking:  formarea reţelelor naţionale şi internaţionale între grupurile LEADER contribuie la diseminarea şi schimbul metodelor, cunoştinţelor, experienţelor şi rezultatelor obţinute la nivel local.

Grupul de acţiune locală (GAL)

Motorul de funcţionare al programului Leader, respectiv beneficiarul acestuia, este Grupul de Acţiune Locală (denumit în continuare GAL), care reprezintă parteneriate constituite între diverşi reprezentanţi ai sectorului socio-economic din teritoriul şi care determină direcţia de dezvoltare a regiunii.

La nivel de decizie, partenerii sociali şi economici şi reprezentanţii societăţii civile, precum agricultorii, femeile, tinerii din spaţiul rural şi asociaţiile acestora trebuie să reprezinte cel puţin 50% din parteneriatul local. 

În ce priveşte forma de constituire a acestora, în statele membre, GAL-urile au diferite structuri legale, şi anume: asociaţii non-profit, asociaţii/fundaţii, autorităţi locale sau regionale, societăţi comerciale, cooperative GAL-urile aleg proiectele care vor fi finanţate în cadrul strategiei. De asemenea, pot selecta proiecte de cooperare.

GAL-urile elaborează o strategie de dezvoltare rurală locală integrată şi sunt responsabile de implementarea acesteia. Această strategie trebuie să facă obiectul unui consens larg la nivelul tuturor actorilor. Ea are la bază o analiză-diagnostic a teritoriului care are ca obiectiv prezentarea unei situaţii complete a teritoriului şi reperarea punctelor forte şi slabe pentru a putea identifica priorităţile de dezvoltare. Aceasta se realizată în partenariat cu totalitatea actorilor potenţiali din teritoriu care trebuie asociaţi din stadiul cel mai incipient cu putinţă în demersul de dezvoltare. Cei implicaţi pot fi:

 • Persoane fizice şi/sau asociaţii ale lor care reprezintă interesele sferei sociale-nonprofit;

 • Agenţi economici interesaţi;

 • Administraţii locale, instituţile publice judeţene, regionale, naţionale, europene care au ca atribuţii realizarea de politicii regionale, armonizarea politicilor sectoriale şi teritoriale.

Este important ca în cadrul GAL-ului partea privată şi sectorul non-profit să reprezinte majoritatea şi nu sectorul public. Responsabilitatea comună creează premise pentru rezolvarea problemelor şi realizarea echilibrului între posibilităţi şi necesităţi.

Programul Leader scoate la suprafaţă ideile de dezvoltare „adormite” care nu pot fi acceptate prin sistemul administrativ tradiţional. 

În program participă zone rurale care formează o unitate omogenă din punct de vedere istoric, economic, social, geografic, unde populație teritoriului acoperit este între 10.000 și 100.000 de locuitori, iar oamenii sunt deschişi la colaborare şi vor să realizeze un nou cadru instituţional, parteneriat în vederea dezvoltării microregiunii

Dezvoltare și guvernanță locală

Prin prisma specificului său, abordarea LEADER poate adresa o dezvoltare echilibrată a teritoriilor rurale. Implicarea actorilor locali în dezvoltarea zonelor în care activează va contribui la dezvoltarea guvernării locale și la realizarea unei dezvoltări dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată, implementată şi administrată de reprezentanții GAL. La nivelul anului 2012, teritoriul acoperit de GAL-uri este de aprox. 14.398 km2 (cuprinzând 1.805 comune și 79 de orașe sub 20.000 locuitori) la ele participând circa 58% din populația eligibilă LEADER şi fiind reprezentat de circa 63% din teritoriul eligibil LEADER.  ). În cele două sesiuni de selecție organizate, au fost selectate pentru finanțare un număr de 163 de Grupuri de Acțiune Locală dintre care 81 în anul 2011 și 82 în anul 2012. Până la sfârșitul anului 2012, doar 87 de GAL-uri semnaseră contracte în cadrul sub-măsurii 431.2 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului, în valoare totală de 44.465,611 mii €, putând astfel să înceapă desfășurarea activităților de implementare a strategiilor. În ceea ce priveşte implementarea, GAL-urile selectate în prima sesiune au înregistrat dificultăți în asigurarea finanțării necesare organizării instituționale în scopul începerii activității, angajării personalului şi acoperirii costurilor necesare pentru funcționare.

Gradul redus al activităților de cooperare desfășurate prin LEADER 2007-2013 a fost determinat  pe de o parte de lipsa de experiență a GAL în ceea ce privește această abordare, dar și a autorităților de plată care, în lipsa unor criterii foarte precise de definire a proiectelor de acest tip, au fost rezervate în contractarea unor astfel de proiecte. În plus, deși au fost prevăzute proiecte de cooperare la nivelul strategiilor GAL, impactul crizei economice 2008-2010 a limitat drastic capacitatea financiară a partenerilor de a derula astfel de proiecte. Inovarea este, de asemenea,  unul dintre elementele principale ale abordării LEADER. Cu toate acestea, lipsa de experienţă a GAL şi a autorităţilor de implementare a făcut ca proiectele inovative să se regăsească într-o proporţie foarte mică între priorităţile identificate la nivelul strategiilor de dezvoltare locală.

Moștenirea culturală reprezintă o sursă importantă de dezvoltare atât la nivel regional cât și la nivel local, capitalul simbolic fiind esențial pentru identitatea culturală reprezentată prin valori, obiceiuri și îndeletniciri, credințe și simboluri împărtășite de către comunitate. Manifestarea identităţii culturale, a tradiţiilor şi a obiceiurilor este influenţată de regiune, care reprezintă mai mult decât o locaţie geografică. Protejarea moştenirii rurale este extrem de importantă în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului rural ca modalitate de promovare a satelor româneşti, cu un efect pozitiv asupra atragerii turiştilor şi cu beneficii economice pentru populaţia locală.

Muzeele, aşezămintele culturale, bibliotecile, cinematografele, radioul, televiziunea şi internetul sunt căi de transmitere şi conservare ale patrimoniului cultural, iar intrarea României în U.E. a adus cu sine o creştere a numărului de muzee din ţară, dar şi o creştere a gradului de accesibilitate din spaţiul rural la internet.

Acest document este compus din extrase din documentul de programare PNDR 2014-2020, Ghidul Solicitantului și Fișa măsurii LEADER și din surse proprii.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *